Ontdek elke vrijdagavond Rotterdam's meest kunstzinnige wijk!

Het is elke vrijdag van 18.00-21.00 Kunstavond in en rondom de Witte de Withstraat. Bezoek gratis alle kunstinstellingen in de straat. Free art, baby! Check de website voor het programma.

De Kunstblock Tour, die je laat kennis maken met het kunstzinnige geweld dat de Witte de Withstraat en omgeving rijk is, vindt plaats van 19.00-20.00. Het startpunt voor de tour is de informatiebalie bij Witte de With/TENT (Witte de Withstraat 50). Zowel de Kunstavond als de tour zijn gratis.

De we­ke­lijk­se Kunst­avond in het Wit­te de Wit­h­kwar­tier is een pro­gram­ma van Kunstblock, de sa­men­wer­ken­de kunst­in­stel­lin­gen in het Rot­ter­dam­se Kunst­kwar­tier: MAMATENTWitte de With Center for Contemporary ArtV2_ en WORM/UBIK/Slash Gallery/Wunderbar/Performance Bar.

Kunstblock is op­ge­richt om sa­men te wer­ken op di­ver­se vlak­ken en om ge­za­men­lijk (bre­de) pu­blieks­pro­gram­ma’s en pro­mo­tie te re­a­li­se­ren waar­voor de in­stel­lin­gen af­zon­der­lijk te klein of te spe­ci­fiek zijn. Door pro­gram­ma’s aan el­kaar te kop­pe­len, nieu­we for­mats te be­den­ken en ac­ti­vi­tei­ten op el­kaar af te stem­men wil­len we meer pu­bliek be­rei­ken en aan­trek­ken, maar ook een gro­te­re im­pact en reik­wijd­te be­rei­ken bin­nen het kunst- en ste­de­lij­ke kli­maat. Ook edu­ca­tie is een be­lang­rijk aan­dachts­punt.

kunstavond-site