MAMA

MAMA maakt deel uit van het Cultuurplan van de gemeente Rotterdam en wordt ondersteund door het Mondriaan Fonds. De ambities in het cultuurplan 2017-2020 onder de titel HOME | IN REAL LIFE | NETWORKS wordt kernachtig samengevat in de vraag: “Wat betekent inclusiviteit in een door technologie gevormde samenleving?” Het werkplan benadrukt MAMA ́s ambitie te groeien als cultureel-inclusief podium. Lees het hele beleidsplan hier.

Het actuele (cultuur)politieke landschap wordt gekenmerkt door verzakelijking en krimpende (overheids)budgetten. Tegelijkertijd is er sprake van een emancipatiebeweging van kunstenaars, die strijdbaarder worden om hun belangen te verdedigen. Dit uit zich in ontwikkelingen als de richtlijn kunstenaarshonorarium en of het Fair Practice Label. MAMA is zich hiervan bewust en wil zich hier uitdrukkelijk toe verhouden.

Binnenkort komt de functie van penningmeester in het bestuur van MAMA vacant.

Het Bestuur

Het stichtingsbestuur draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid en heeft de voorbereiding en uitvoering van het artistieke en zakelijke beleid gedelegeerd aan de directeur. Het bestuur geeft op verantwoorde wijze invulling aan haar taken en hanteert daarbij relevante wet- en regelgeving alsmede de Code Cultural Governance en de Code Culturele Diversiteit.

Het bestuur bestaat uit 5 leden en een junior lid. De 5 leden worden benoemd voor een termijn van 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van 1 termijn. Daarnaast reserveert MAMA een plaats voor een junior bestuurslid uit eigen gelederen, waarbij een eerste termijn van twee jaar, en de mogelijkheid tot tweemaal verlengen met een jaar geldt.

Bij de samenstelling van het bestuur streven wij naar een afspiegeling van de samenleving, uitdrukkelijk die van Rotterdam. Ook op deze manier willen we onze ambities op het gebied van inclusiviteit en talentontwikkeling waarmaken.

De penningmeester van MAMA
 • Kan het bestuursbeleid zowel intern als extern uitdragen
 • Vindt het inspirerend om op beleids- en visieniveau betrokken te zijn en langs die weg MAMA verder te brengen in haar ontwikkeling
 • Is bereid voldoende tijd vrij te maken; vergadering vier à vijf keer per jaar, plus voorkomende werkzaamheden en advies vanuit eigen expertise
 • Is bereid het eigen netwerk in te zetten voor MAMA
 • Bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, kan gevoelde ontwikkelingen binnen de maatschappij en hun eigen expertise vertalen en koppelen aan de beleidsuitgangspunten van de stichting
 • Heeft expertise op het gebied van financieel beheer en kan ondersteuning geven bij controle kwartaal en jaarcijfers
 • Heeft coachend vermogen in het kader van doorontwikkeling teamcapaciteiten op het gebied van sponsoring, fondsenwerving, werving van private gelden
 • Heeft kennis van fiscale wetgeving, pensioenen, risicomanagement en compliance
 • Heeft kennis over de Code Cultural Governance en de Code Culturele Diversiteit
 • Is een kritische en constructieve sparring partner voor de directeur
 • Voelt zich onderdeel van TEAM MAMA, waar bestuur, staflid, vrijwilliger en achterban op gelijke voet met elkaar staan.
Intresse?

Meer informatie over deze functie kunt u verkrijgen bij Paulette Verbist, voorzitter van het bestuur of Nathalie Hartjes, directeur.

Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief met CV tot uiterlijk vrijdag 14 juni 2019 verzenden naar vacature@thisismama.nl onder vermelding van ‘Penningmeester MAMA’.

MAMA is een platform voor visuele cultuur in Rotterdam. Jong talent ontwikkelt zich bij ons door middel van producties en presentaties op het grensvlak van beeldende kunst en populaire cultuur. MAMA realiseert presentaties, tentoonstellingen, boeken en tijdschriften, performances, masterclasses en events, in de eigen showroom, online en op locatie, lokaal en internationaal.

MAMA’s programma is geworteld in jeugd- en populaire cultuur en speelt zich af in die gebieden waar bredere culturele ontwikkelingen – van sociale, maatschappelijke, technologische of economische aard – zichtbaar worden binnen de hedendaagse kunstpraktijk. Nieuwe tendensen ontstaan immers vaak buiten de institutionele sfeer; on- en offline, in de privésfeer of het publieke domein. Dit is de omgeving waar collectieve activiteit het best gedijt en waar cultuur en creativiteit zich manifesteren zonder toestemming van ‘het instituut’. MAMA volgt de ontwikkelingen van een jonge generatie kunstenaars op de voet: Deze in huis halen, ondersteunen, ontwikkelen en tonen is waar MAMA zich hard voor maakt.

Boven alles is MAMA een gemeenschap. MAMA werkt samen met een grote en diverse groep opkomende professionals: Team MAMA. Zij geven ons (gevraagd en ongevraagd) feedback op de inhoud en richting van het programma en de organisatie. Menigeen heeft zich ontwikkeld tot staflid en anderen werden opgenomen als deelnemers aan onze tentoonstellingen en projecten. Onze achterban is zowel organisatie als publiek, actief betrokken, ambitieus en mondig.